آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ از طریق کانال های مجازی سرای محلات

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری آموزش های حضوری ، اداره آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ با همکاری ادارات آموزش شهروندی مناطق ۲۲ گانه اقدام به آموزش غیرحضوری از طریق فضای مجازی سرای محلات نموده است.
print
آموزش شهروندی سامانه 137 از طریق کانال های مجازی سرای محلات

آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ از طریق کانال های مجازی سرای محلات

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری آموزش های حضوری ، اداره آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ با همکاری ادارات آموزش شهروندی مناطق ۲۲ گانه اقدام به آموزش غیرحضوری از طریق فضای مجازی سرای محلات نموده است.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: اداره آموزش شهروندی سامانه ۱۳۷ در جهت ارتقای آگاهی عموم شهروندان در خصوص فعالیتها و ماموریتهای این سامانه تولیدات و محتوای آموزشی خود از قبیل تصویر بروشور ، پیام های آموزشی ، موشن گرافی و کلیپ را از طریق کانا ل های مجازی و پرتال سرای محلات در سطح نواحی به نمایش می گذارد.