آموزش مفاهیم کاربردی در سامانه ۱۳۷ و ارزیابی عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲۱

نشست بررسی وضعیت عملکرد و پیام های شهروندی معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲۱  برگزار شد و عملکرد ناحیه در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.
print
آموزش مفاهیم کاربردی در سامانه 137 و ارزیابی عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 21

آموزش مفاهیم کاربردی در سامانه ۱۳۷ و ارزیابی عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲۱

نشست بررسی وضعیت عملکرد و پیام های شهروندی معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲۱  برگزار شد و عملکرد ناحیه در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲۱ : بهزادی سرپرست سامانه ۱۳۷ منطقه به همراه کارشناس سامانه در دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک حضور یافتند. در ابتدای این نشست سرپرست سامانه۱۳۷  نسبت به آموزش مفاهیم سامانه شامل گردش پیام، نحوه بستن پیام، نحوه نوشتن پاسخ پیام با وضعیت انجام شد و کارشناسی، گردش پیام، پیوست عکس پیاماقدام نمود و در ادامه ضمن آموزش و ارائه گزارشی از وضعیت درخواست های شهروندان و عملکرد معاونت ، وضعیت معاونت را تشریح نمود و در مورد راهکارهای موثر جهت ارتقای کیفیت رسیدگی به درخواست های شهروندان به تبادل نظر پرداختند. همچنین در پایان افزود قطعاً پاسخگویی مناسب و رفع مشکلات اعلامی ،سبب ارتقاء رضایت مندی شهروندان خواهد شد.