اجرای مانور عوامل اجرایی ۱۳۷ در منطقه ۸

مانوری با هدف بررسی آمادگی تجهیزات و ارتقای سطح کیفی عوامل اجرایی در بوستان های آب، فدک و تابان به مدت ۳ روز در سطح نواحی برگزار شد.
print
اجرای مانور عوامل اجرایی ۱۳۷ در منطقه ۸

اجرای مانور عوامل اجرایی ۱۳۷ در منطقه ۸

مانوری با هدف بررسی آمادگی تجهیزات و ارتقای سطح کیفی عوامل اجرایی در بوستان های آب، فدک و تابان به مدت ۳ روز در سطح نواحی برگزار شد.

مانور عوامل اجرایی ۱۳۷ منطقه ۸ : به گزارش سامانه۱۳۷ منطقه ۸ ، محمد باقر کحالی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ ، در خصوص برگزاری مانور عوامل اجرایی گفت : با عنایت به نزدیک شدن به فصل سرما و بارندگی ها مانورعملیاتی۱۳۷، به لحاظ آمادگی عوامل اجرایی و نحوه استفاده از تجهیزات مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود : در این مانور، قطع تنه های خشک ، نصب دریچه ،  تخلیه آب با استفاده از پمپ روبین کف کش ، برش آهن و حذف زوائد فیزیکی توسط عوامل ۱۳۷ اجرا شد .
همچنین این مانور با حضور معاون اجرایی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی ، شهرداران نواحی ، ناظر سامانه و دبیران شورا یاری منطقه برگزار شد .