اجرای مانور مدیریت شهری سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک

سامانه ۱۳۷ منطقه یک با هدف بررسی و آمادگی تجهیزات و ارتقای سطح کیفی عوامل اجرایی اقدام به برگزاری مانور در محل اسکان کارگری گلچین واقع در ناحیه ۹ نمود.
print
اجرای مانور مدیریت شهری سامانه 137 شهرداری منطقه یک

اجرای مانور مدیریت شهری سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک

سامانه ۱۳۷ منطقه یک با هدف بررسی و آمادگی تجهیزات و ارتقای سطح کیفی عوامل اجرایی اقدام به برگزاری مانور در محل اسکان کارگری گلچین واقع در ناحیه ۹ نمود.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: با عنایت به نزدیک شدن به فصل سرما و بارندگی ها، مانورعملیاتی۱۳۷ به لحاظ آمادگی عوامل اجرایی و نحوه ی استفاده از تجهیزات مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود : در این مانور، برشکاری و ساخت دریچه، رفع آبگرفتگی و تست موتور پمپ ها و همچنین اجرای قطع درخت سقوط کرده توسط عوامل اجرایی ۱۳۷ انجام شد .

شایان ذکر است این مانور با حضور ذبیح زاده رئیس اداره هماهنگی مناطق، رئیس بازرسی منطقه یک، ناظرعالی سامانه ۱۳۷ منطقه، رئیس موتوری سنگین منطقه، معاون ناحیه ۹، مسئولین سامانه۱۳۷ نواحی دهگانه و عوامل اجرایی برگزار گردید.