اجرای مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی در منطقه ۱۸

با حضور عوامل اجرایی نواحی هفت گانه  مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی در منطقه ۱۸ اجرا گردید.
print
اجرای مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی در منطقه ۱۸

اجرای مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی در منطقه ۱۸

با حضور عوامل اجرایی نواحی هفت گانه  مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی در منطقه ۱۸ اجرا گردید.


 به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۸: به منظور سنجش میزان آمادگی نیروها و تجهیزات سامانه ۱۳۷ نواحی هفت گانه منطقه ۱۸ مانور مقابله با آبگرفتگی و طوفان های احتمالی در محل دریاچه بوستان قائم برگزارگردید. در این مانور تست تجهیزات از قبیل کف کش ، روبین و اتصالات، موتور جوش و اره برقی و اره موتوری انجام گردید .