ادامه نهضت آسفالت معابر شهر ساوه توسط شهرداری ساوه

شهردارن آنلاین/نهضت آسفالت معابر سطح شهر ساوه توسط شهرداری از ابتدای سال جاری آغاز شده و ادامه دارد. براساس این گزارش، مقرر است تا پایان سال جاری ۲۵ کیلومتر از معابر شهر ساوه توسط شهرداری روکش آسفالت شود.

شهردارن آنلاین/نهضت آسفالت معابر سطح شهر ساوه توسط شهرداری از ابتدای سال جاری آغاز شده و ادامه دارد.

براساس این گزارش، مقرر است تا پایان سال جاری ۲۵ کیلومتر از معابر شهر ساوه توسط شهرداری روکش آسفالت شود.