اصلاح محاسبه مدت زمان پاسخگویی به درخواستهای شهروندان توسط واحدهای اجرایی در سطح مناطق و نواحی

طرح اصلاح محاسبه مدت زمان پاسخگوئی به درخواستهای شهروندان توسط واحدهای اجرایی در سطح مناطق و نواحی انجام گرفت.
print
اصلاح محاسبه مدت زمان پاسخگویی به درخواستهای شهروندان توسط واحدهای اجرایی در سطح مناطق و نواحی

اصلاح محاسبه مدت زمان پاسخگویی به درخواستهای شهروندان توسط واحدهای اجرایی در سطح مناطق و نواحی

طرح اصلاح محاسبه مدت زمان پاسخگوئی به درخواستهای شهروندان توسط واحدهای اجرایی در سطح مناطق و نواحی انجام گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: با توجه به اهمیت کاهش زمان پاسخگوئی واحدهای اجرائی به درخواستهای شهروندان و در راستای شفاف سازی و افزایش دقت محاسبات و نظارت بر مدت سنجش زمان پاسخگویی ، معاونت فناوری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ پس از برگزاری جلسات کارشناسی و احصا سطوح پاسخگو، امکان تفکیک و آنالیز زمان اقدام با توجه به سطوح اقدام کننده در ناحیه و منطقه را در سامانه تحلیل اطلاعات ایجاد نمود.
بنابراین گزارش ، از این پس مدیران مناطق می توانند میزان تاخیر در پاسخگوئی به درخواستهای شهروندان را به تفکیک مدت زمان انتظار پیام در کارتابل ناحیه و منطقه سنجیده و اقدامات لازم را جهت تسریع در روند اجرا برنامه ریزی نمایند.