اقدامات سامانه۱۳۷ منطقه۶ در بازگشایی مدارس

 سامانه ۱۳۷ منطقه۶ از اقدامات بنامه های استقبال از مهر خبر داد .
print
 اقدامات سامانه137 منطقه6 در بازگشایی مدارس

اقدامات سامانه۱۳۷ منطقه۶ در بازگشایی مدارس

 سامانه ۱۳۷ منطقه۶ از اقدامات بنامه های استقبال از مهر خبر داد .

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۶: همزمان با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید سامانه۱۳۷ منطقه۶ با حضور در مدرسه ابتدایی دخترانه گفتگو واقع در خیابان جمالزاده و مدرسه پسرانه چمران واقع در خیابان غریب ضمن تبریک و اهدا جوایز در برنامه های استقبال از مهر مشارکت کرد.

مرتضی جعفری مدیر سامانه۱۳۷ منطقه۶ ضمن بیان این خبر افزود سامانه۱۳۷ در مراسم استقبال از مهر در طرحهای عمرانی و بازپیرایی مدارس نیز شرکت کرد.