اقدامات شهرداری صفادشت جهت جابجایی مکانی واحدهای دامداری سطح شهر 

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ درسومین جلسه کمیسیون بند ٢٠ که باحضور رنجبررئیس دادگاه صفادشت،عبدی نکومعاون شهردار، خدایارعضوشورای اسلامی شهر،حسین کریمی سرپرست واحدخدمات شهری ورضاکریمی دبیر جلسه در محل این شهرداری برگزار شد،به وضعیت استقرار دامداریها و اعتراضات شهروندان محترم شهر در این خصوص رسیدگی گردید. گفتنی است،احمدعبدی نکومعاون شهردار شهرصفادشت با این عنوان […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ درسومین جلسه کمیسیون بند ٢٠ که باحضور رنجبررئیس دادگاه صفادشت،عبدی نکومعاون شهردار، خدایارعضوشورای اسلامی شهر،حسین کریمی سرپرست واحدخدمات شهری ورضاکریمی دبیر جلسه در محل این شهرداری برگزار شد،به وضعیت استقرار دامداریها و اعتراضات شهروندان محترم شهر در این خصوص رسیدگی گردید.

گفتنی است،احمدعبدی نکومعاون شهردار شهرصفادشت با این عنوان که اکثر واحد های دامداری  واقع در محدوده شهر به خارج از شهرانتقال داده شده اند، گفت: باتوجه به اعتراضات شهروندان محترم به فعالیت واحدهای دامداری بادرنظر گرفتن آلودگیهای زیست محیطی و پیگیریهای کمیسیون بند ٢٠ این شهرداری، مراکز نامبرده به خارج از شهرانتقال و نسبت به مابقی واحدها تا پایان ماه جاری اخطاربرای جابجایی داده شده است.