انتخابات چهاردهم فرصت ها ومطالبات مردمی

معاون سابق سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت :انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ، دراستان هرمزگان ثابت کردعزم واراده مردم ومشارکت آنان حتی بادست خالی مصداق خواستن توانستن است.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین ،علی رئوفی معاون سابق سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در دولت دوازدهم طی یادداشتی بیان کرد :انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ، دراستان هرمزگان ثابت کردعزم واراده مردم ومشارکت آنان حتی بادست خالی مصداق خواستن توانستن است.

حضور بزرگان ونخبگان وپیشکسوتان استان درستادها عامل انگیزشی برای فعالین ستادها ومردم شریف استان بود.بهره مندی ازدیدگاههای مشورتی این عزیزان ان شاالله دردولت عدالت وانصاف برای ایران دکترپزشکیان درکنارنسل نخبه ، توانمندوکارآمد جوان نویدبخش عمران ، توسعه وآبادانی هرمزگان پهناورویکپارچه خواهدبود.بدیهی است صاحبان اندیشه وقلم وفعالین سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی ازهم اکنون بایستی مطالبات برحق مردم راآماده ونشربدهند تاباتشکیل دولت چهاردهم قابل پیگیری واجراواقدام گردد.
استان هرمزگان استان استراتژیک کشور، بیش ازهفتاددرصدواردات وصادرات ایران اسلامی ازبنادربزرگ این استان است . هرمزگان پتانسیل اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی وسیاسی عظیم منطقه جنوب کشورمی باشد.
اماپس از۴۵سال ازپیروزی انقلاب اسلامی دررتبه نخست فقروفلاکت وبیکاری ومحرومیت است .
اهتمام وتوجه واقدام نسبت به اندک مطالبات ذیل مردم راقطعا ازاین وضعیت نابهنجار نجات خواهد داد.
۱- صدورمجوز بانکرینگ سوخت وصدورمجوز طرح رزاق وحذف پدیده قاچاق سوخت که توسط نیسانهاوموتورسیکلت های سوخت برکه ازسرناچاری وبیکاری وبرای کسب لقمه ای نان هم جان خودوجان وسرمایه مردم شریف استان خصوصاحوزه شرق رادرآتش سومدیریت وبی تدبیری روزانه می سوزاند.
۲- استفاده ازمدیران ونیروهای کارآمدوتحصیل کرده ونخبه وتوانمند استان ازمذاهب واقوام شهروندهرمزگان درمناصب کشوری واستانی .
۳-اشتغال شهروندان وجوانان هرمزگانی درصنایع کوچک وبزرگ مستقردراستان.
۴- آزادی ورودوخروج انومبیل های مناطق آزاد به سرزمین اصلی.
۵- ایجادمناطق ویژه تجاری وصنعتی ومناطق آزاد دربنادروشهرستانهای شرق وغرب ونواحلی ساحلی بزرگ استان .
۶- رشدوتوسعه مناطق محروم استان خصوصا بخش احمدی وفارغان وبشاگرد.
۷- بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی کشاورزان زحمتکش ومحروم استان که هرساله متضرر هستند.
۸-پرداخت حق آلایندگی صنایع به استان.
۹-اهتمام به ساخت وتکمیل بیمارستانها ومراکزبهداشتی ودرمانی به عنوان مراکزاصلی بهداشت ودرمان آحادمردم شریف استان .
۱۰- هزارکیلومترنوارساحلی بامساحت جزایرچهارده گانه هزاروپانصدکیلومتر ، لذاتوجه جدی به اقتصاد دریامحورواشتغال وتوسعه مراکز تفریحی وسیاحتی ورفاهی.
۱۱-سه بانده نمودن بزرگراه ترانزیتی بندرعباس به سیرجان وبندرعباس به میناب ورودان وبندرلنگه وپارسیان باتوجه به عبور هزاران کامیون وسواری درطول شبانه روز.
۱۲-دوبانده نمودن جاده میناب به جاسک ،میناب به بشاگردباتوجه به بارترافیکی زیادمسیر.(جاده های مرگ)
۱۳-ایفای نقش مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ مستقردراستان (نفت،فولاد،آلومینیم ،بنادر.گمرگات ومناطق ویژه اقتصادی وتجاری ومناطق آزاد) نقش عظیمی درتولیدثروت وکمک به اقتصادکشوردارند، دراستان بسیاراندک است.
۱۴-توسعه سواحل مکران (جاسک،سیریک ومیناب) بنابردستورمقام معظم رهبری که دربندبیست ویکم برنامه ششم توسعه ابلاغ گردیده است.(توسعه اقتصاددریایی جنوب کشور)
۱۵-ارتقا روستاها ،دهستان ها،بخش ها دراستان هرمزگان بسیارکندوبطئی است وباعث نگرانی مردم ازحاکمیت شده است . بخش هاوشهرهای زیادی ازلحاظ شاخص وتراکم جمعیت وزیرساخت رشدوتوسعه آماده ارتقا به شهرستان رادارند ،ولی درپیچ وخم اداری راکدومعطل مانده است.ارتقاقطعا درتوسعه وآبادانی مناطق نقش به سزایی ایفا خواهدکرد.
علی رئوفی هرمزگان