نظری تاکید کرد: تلقی ما این است که تیم شهردار تهران با دهن کجی به شورای پنجم بنا دارد، امور را به دوره بعدی مدیریت شهری موکول کند. موارد قابل شمارش زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شهرداری برای عدم تحقق اراده شورا هیچ تلاشی نکرده است.

عضو شورای شهر عنوان کرد: لذا به شهردار تهران تذکر می‌دهم تا تلاش کند مردم خاطرات خوشی از مدیریت شورای پنجم داشته باشند و نسبت به اجرای مصوبات نمایندگان شهری اقدام کند.