انجام٢٩٧عملیات اطفاءحریق و امدادونجات در٣ماهه اول پایگاههای آتش نشانی شهرداری صفادشت

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ رضاکریمی،فرمانده پایگاه آتش نشانی شهرداری صفادشت بااین عنوان که ازابتدای سال ١۴٠٠ تاکنون بالغ بر٢٩٧عملیات امدادونجات و اطفاء حریق درشهروروستاهای حریم انجام شده است،گفت:ازآنجاکه وظیفه این پایگاه حضوروامدادرسانی به موقع در شرایط بحرانی با تمام توان درجهت حفاظت ونجات جان ومال شهروندان می باشد،درسه ماهه ی اول سالجاری بالغ […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت؛ رضاکریمی،فرمانده پایگاه آتش نشانی شهرداری صفادشت بااین عنوان که ازابتدای سال ١۴٠٠ تاکنون بالغ بر٢٩٧عملیات امدادونجات و اطفاء حریق درشهروروستاهای حریم انجام شده است،گفت:ازآنجاکه وظیفه این پایگاه حضوروامدادرسانی به موقع در شرایط بحرانی با تمام توان درجهت حفاظت ونجات جان ومال شهروندان می باشد،درسه ماهه ی اول سالجاری بالغ بر١۴٠مورد عملیات اطفاء حریق؛ ۶٢مورد امداد و نجات و ٩۵ امدادرسانی درسایرموارد انجام گردیده است که امید است نرخ این آمارتاپایان سال روبه کاهش باشد. 

کریمی،همچنین ازبرگزاری کلاس های آموزشی جهت پرسنل وشهروندان شهرنیزخبردادوگفت آموزش پرسنل به صورت روزانه جهت آمادگی بیشترجسمانی ومهارتی بیشتر آتش نشانان درپایگاه های آتش نشانی برگزارمی گرددوبه منظورارتقاء ایمنی سطح شهربازدید ازمراکزمختلف وبرگزاری کارگاههای آموزشی وپیشگیری باحضور شهروندان نیزکماکان درحال برگزاری می باشد.