ایجاد داشبورد جغرافیایی نقاط کانونی درخواست های شهروندان در سامانه ۱۳۷

درگاه فراوانی نقاط کانونی درخواست های شهروندان بر روی نقشه در سامانه نقشه های موضوعی رصد شهری ایجاد گردید.
print
ایجاد داشبورد جغرافیایی نقاط کانونی درخواست های شهروندان در سامانه 137

ایجاد داشبورد جغرافیایی نقاط کانونی درخواست های شهروندان در سامانه ۱۳۷

درگاه فراوانی نقاط کانونی درخواست های شهروندان بر روی نقشه در سامانه نقشه های موضوعی رصد شهری ایجاد گردید.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در راستای تهیه داشبوردهای مدیریتی و تحلیلی ویژه مدیران شهری در خصوص شناسائی نقاط کانونی و برنامه ریزی جهت رفع معضلات و درخواستهای شهروندان در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، سامانه تحلیلی پراکندگی نقاط جغرافیایی در بستر نقشه شهرداری تهران ایجاد گردید. با عنایت به هماهنگی و پیگیری های صورت گرفته در اداره آمار این سامانه با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، در این داشبورد گزارشات فراوانی درخواست های شهروندان بر روی نقشه جغرافیایی شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ ایجاد گردیده است.
بنابراین گزارش، در این داشبورد امکان تهیه گزارشات پراکندگی نقاط جغرافیائی درخواستهای شهروندان در سطوح مختلف تقسیم بندی شهری، گزارش بر اساس نقشه های حرارتی تراکم درخواست (HeatMap) و گزارش بر اساس غلظت رنگ معابر ایجاد گردیده است.