ایجاد درآمد پایدار مهمترین نیاز شهرداری ها

شهرداران آنلاین/معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه ایجاد درآمد پایدار مهمترین نیاز شهرداری ها است، گفت:ایجاد درآمدهای پایدار و نقش مسئولین و نهادها در ایجاد این مهم یک ضرورت است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، حسین کریمی با بیان اینکه باید پذیرفت که ایجادِ درآمدهای پایدارِ مختلف، […]

شهرداران آنلاین/معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه ایجاد درآمد پایدار مهمترین نیاز شهرداری ها است، گفت:ایجاد درآمدهای پایدار و نقش مسئولین و نهادها در ایجاد این مهم یک ضرورت است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، حسین کریمی با بیان اینکه باید پذیرفت که ایجادِ درآمدهای پایدارِ مختلف، متنوع و متعدد و نیز بهبود و رونقِ فضای کسب کار، معیشت مردم و به طور کلّی، اقتصادِ منطقه را در چرخه رونق و توسعه همسو و هم آهنگ خواهد کرد، افزود: تامین منابع مالی یکی از مهمترین وظایف نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها است.

وی ضمن بیان این مطلب که با توجه به محدودیت منابع مالی شهرداریها و کاهش درآمدها، سرمایه گذاری بهترین راهکار برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری است و هنر مدیریت شهری برنامه ریزی مطلوب در راستای مشارکت سرمایه گذاران در طرح های مختلف اقتصادی و درآمدزایی است، ابراز داشت: ورود شهرداری‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد سازوکارهای درآمدی، تبدیل برخی منابع به سهام و دریافت سود سهام در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص یک از مسیرهای فعالیت اقتصادی است.