بازدید مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری سیرجان از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری سیرجان به منظور تبادل تجربیات، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران بازدید کرد.
print
 بازدید مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری سیرجان از سامانه مدیریت شهری 137

بازدید مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری سیرجان از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری سیرجان به منظور تبادل تجربیات، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران بازدید کرد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ : امین زند مسئول مرکز ارتباطات مردمی شهرداری سیرجان به منظوراطلاع از خدمات کمی،کیفی و انتقال تجربیات مفید در راستای برنامه ریزی و خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان،از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه عملکرد این سامانه از زمان ثبت تا رسیدگی به درخواست های شهروندان قرار گرفت.