بازدید از دفتر سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۱۵

معاونین با حضور در دفتر سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۱۵ از نحوه عملکرد سامانه بازدید بعمل آوردند.
print
بازدید از دفتر سامانه 137 ناحیه 3 منطقه 15

بازدید از دفتر سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۱۵

معاونین با حضور در دفتر سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۱۵ از نحوه عملکرد سامانه بازدید بعمل آوردند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ : بنا بر دستور رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ادامه روند بازدیدها، معاونین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از وضعیت عملکرد دفتر سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۱۵ بازدید نموده و ضمن پایش عملکرد ایشان ، اقدامات لازم جهت رفع نواقص موجود و بهبود وضعیت صورت پذیرفت .