بازدید از نواحی و دفاتر سامانه های ۱۳۷ مناطق ۳ ، ۱۳ ، ۱۹، ۸ ، ۶

معاونین و روسای ادارات با حضور در نواحی و دفاتر سامانه های ۱۳۷ مناطق ۳ ، ۱۳ ، ۱۹ ، ۸ ، ۶  از نحوه عملکرد سامانه ها بازدید بعمل آوردند
print
بازدید از نواحی و دفاتر سامانه های 137 مناطق 3 ، 13 ، 19، 8 ، 6

بازدید از نواحی و دفاتر سامانه های ۱۳۷ مناطق ۳ ، ۱۳ ، ۱۹، ۸ ، ۶

معاونین و روسای ادارات با حضور در نواحی و دفاتر سامانه های ۱۳۷ مناطق ۳ ، ۱۳ ، ۱۹ ، ۸ ، ۶  از نحوه عملکرد سامانه ها بازدید بعمل آوردند

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ : معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در راستای اجرای اهداف سامانه از وضعیت عملکرد دفاتر سامانه های مناطق ۳، ۱۳، ۱۹ ، ۸ ، ۶ در سطح نواحی بازدید نمودند و ضمن پایش عملکرد ایشان به رفع ایرادات و مشکلات پرداختند. بررسی موضوعاتی مانند: کارتابلهای ۱۳۷ نواحی ، موقعیت دفاتر سامانه در نواحی، نیروهای انسانی، سخت افزارها، فرآیند اقدامات ، بودجه، انبارها، خودروی فوریتها از جمله مواردیست که در این بازدیدها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
بنابراین گزارش برنامه بازدید میدانی از دفاتر سامانه های ۱۳۷ مناطق در سطح نواحی بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.