بازدید جمعی از معاونین شهرداری شهر قدس از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

 
جمعی از معاونین شهرداری شهر قدس به منظور تبادل تجربیات ، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ بازدید نمودند.




print




بازدید جمعی از معاونین شهرداری شهر قدس از سامانه مدیریت شهری 137 سازمان بازرسی شهرداری تهران

بازدید جمعی از معاونین شهرداری شهر قدس از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

 
جمعی از معاونین شهرداری شهر قدس به منظور تبادل تجربیات ، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ بازدید نمودند.

 به گزارش سامانه مدیریت شهری سامانه ۱۳۷ : جمعی از معاونین شهرداری شهر قدس به منظور اطلاع از خدمات کمی و کیفی و انتقال تجربیات مفید در راستای راه اندازی سیستمی مشابه از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ تهران بازدید نمودند.
بنابراین گزارش معاونین و روسای ادارت تخصصی شهرداری شهر قدس ضمن بازدید از قسمتهای مختلف سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران ، با نحوه ثبت، ارجاع، بازخورد، پیگیری درخواست های شهروندان، گزارشات مدیریتی و سایر فرآیندهای موجود در سامانه از نزدیک آشنا شدند.