بازدید دوره ای از انبار و خودرو های فوریتی ۱۳۷ منطقه یک

با هدف بررسی تجهیزات انبار و رفع نواقص خودروهای فوریتی سامانه ۱۳۷ ، بازدید دوره ای از نواحی ده گانه منطقه یک انجام شد .
print
بازدید دوره ای از انبار و خودرو های فوریتی ۱۳۷ منطقه یک

بازدید دوره ای از انبار و خودرو های فوریتی ۱۳۷ منطقه یک

با هدف بررسی تجهیزات انبار و رفع نواقص خودروهای فوریتی سامانه ۱۳۷ ، بازدید دوره ای از نواحی ده گانه منطقه یک انجام شد .

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری منطقه یک، علی چراغی شاهی رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ این منطقه گفت: هدف از این اقدام، اطمینان از رفع نواقص خودروهای فوریتی۱۳۷ و همچنین بررسی تجهیزات و رفع کسورات انبار نواحی، جهت انجام هر چه بهتر ماموریتهای ۱۳۷ در شرایط اضطراری می باشد.

وی افزود: طی بازدید های بعمل آمده از نواحی، گزارشی از کسورات تجهیزات انبار ۱۳۷ هر ناحیه تهیه شد و جهت برطرف نمودن آن تمهیداتی اتخاذ گردید.