بازدید دوره ای از خودرو های فوریتی ۱۳۷ منطقه۶

سامانه مدیریت شهری۱۳۷ منطقه۶ نسبت به بازدید دوره ای از خودروها و تجهیزات فوریتی آنها اقدام نمود.
print
بازدید دوره ای از خودرو های فوریتی 137 منطقه6

بازدید دوره ای از خودرو های فوریتی ۱۳۷ منطقه۶

سامانه مدیریت شهری۱۳۷ منطقه۶ نسبت به بازدید دوره ای از خودروها و تجهیزات فوریتی آنها اقدام نمود.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۶: مرتضی جعفری مدیر سامانه۱۳۷ منطقه۶ هدف از این اقدام را اطمینان از رفع نقص خودروهای فوریتی۱۳۷، جهت انجام بهتر ماموریتهای محوله و عملیاتی بودن تجهیزات مورد نیاز اعلام کرد.

این بازدید با حضور مسولین سامانه نواحی ششگانه به همراه سایر پرسنل اجرایی در محوطه ناحیه۶ برگزار گردید. در پایان گزارشی از کسورات تجهیزات اجرایی انبار ۱۳۷ هر ناحیه تهیه شد و همچنین از دفتر سامانه نسبت به رفع هرچه سریعتر موارد پیگیری های لازم صورت گرفت.