بازدید رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران از منطقه یک

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور در نواحی و دفتر سامانه ۱۳۷ منطقه یک از نحوه عملکرد این سامانه در نواحی بازدید کرد.
print
بازدید رئیس سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران از منطقه یک

بازدید رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران از منطقه یک

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷سازمان بازرسی شهرداری تهران با حضور در نواحی و دفتر سامانه ۱۳۷ منطقه یک از نحوه عملکرد این سامانه در نواحی بازدید کرد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در راستای بررسی وضعیت عملکرد سامانه ۱۳۷ منطقه یک ، حمید رضا نصیریان رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری تهران، از دفاتر سامانه ۱۳۷ در سطح نواحی منطقه یک بازدید کرد که ضمن پایش عملکرد نواحی در خصوص رفع ایرادات و مشکلات بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در این بازدید به بررسی موضوعاتی چون کارتابل های ۱۳۷ نواحی ، موقعیت دفاتر سامانه در نواحی، سخت افزارها، فرآیند اقدامات ، انبارها و خودروهای فوریتی پرداخته شد و مشکلات و نواقص مورد بررسی قرار گرفت.