بازدید رئیس شورای شهر گز برخوار از ایستگاه آتش نشانی

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گز برخوار، مهندس آقاجانی رئیس شورای اسلامی شهر گز برخوار همزمان با شب چهارشنبه آخر سال از ایستگاه آتش نشانی شهرداری بازدید و از زحمات آتش نشانان تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گز برخوار، مهندس آقاجانی رئیس شورای اسلامی شهر گز برخوار همزمان با شب چهارشنبه آخر سال از ایستگاه آتش نشانی شهرداری بازدید و از زحمات آتش نشانان تشکر کرد.