بازدید سازمان اداری و استخدامی کشور از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تبادل تجربیات از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران بازدید کردند.
print
بازدید سازمان اداری و استخدامی کشور از سامانه مدیریت شهری 137

بازدید سازمان اداری و استخدامی کشور از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تبادل تجربیات از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران بازدید کردند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ؛ طی نشستی مشترک با حضور رئیس و معاونین سامانه ۱۳۷ و جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور آشنایی بیشتر با اصول و آموخته های علمی و مهارت های عملی ناشی از اجرای سامانه ها در شهرداری تهران و بهره برداری از تجارب حاصله در برنامه ریزی های کشوری و اقدامات ملی به تبادل اطلاعات پرداختند.

در ادامه مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن بازدید از بخشهای مختلف سامانه ۱۳۷، با نحوه دریافت ، ثبت ، ارجاع ، بازخورد و پیگیری درخواست های شهروندان و فعالیت ها و فرآیند های سامانه آشنا شدند.