بازدید سرزده مدیر بازرسی منطقه ۱۷از سطح منطقه ۱۷

لعیا قمشه مدیر بازرسی منطقه ۱۷ به صورت سر زده از نحوه انجام پیام های ۱۳۷ شهروندان توسط عوامل اجرایی ۱۳۷ نواحی بازدید نمود.
print
بازدید سرزده مدیر بازرسی منطقه 17از سطح منطقه 17

بازدید سرزده مدیر بازرسی منطقه ۱۷از سطح منطقه ۱۷

لعیا قمشه مدیر بازرسی منطقه ۱۷ به صورت سر زده از نحوه انجام پیام های ۱۳۷ شهروندان توسط عوامل اجرایی ۱۳۷ نواحی بازدید نمود.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری منطقه ۱۷ :مدیر بازرسی منطقه به همراه مسئول ۱۳۷ از سطح محدوده منطقه بازدید کردند در این بازدید نحوه کار عوامل اجرایی را از نزدیک مشاهده کردند و از انجایی که پیام های ۱۳۷ بیشتر فوریتی و خطر ساز هست از عوامل اجرایی ۱۳۷ نواحی خواسته شد با دقت و صحت و سرعت پیام های شهروندان را انجام دهند و بدینوسیله موجب رضایت مندی هر چه بیشتر شهروندان گردد و در ادامه عوامل اجرایی از مشکلات و مسائلی که داشتن با مدیر بازرسی منطقه صحبت کردند .و مقرر گردید مسائل و کمبودهای موجود بررسی و رفع گردد.