بازدید سرپرست شهرداری منطقه دو و سرپرست مدیریت پسماند از محلات سرتل و رایانی

شهرداران آنلاین/در این بازدید میدانی صورت گرفته که  شورایاران محل و برخی مدیران شهرداری نیز حضور داشتند، به بررسی  جهت رفع  سریع برخی از مشکلات آن محلات پرداختند. در اولین اقدام مقرر گردید در خصوص بهبود وضعیت فیزیکی قسمتی از  نوار غربی محلات یاد شده که به محل انباشت ضایعات ساختمانی تبدیل گردیده و انسداد […]

شهرداران آنلاین/در این بازدید میدانی صورت گرفته که  شورایاران محل و برخی مدیران شهرداری نیز حضور داشتند، به بررسی  جهت رفع  سریع برخی از مشکلات آن محلات پرداختند.

در اولین اقدام مقرر گردید در خصوص بهبود وضعیت فیزیکی قسمتی از  نوار غربی محلات یاد شده که به محل انباشت ضایعات ساختمانی تبدیل گردیده و انسداد کانال دفع آبهای سطحی را در پی داشته است  با همکاری شهرداری منطقه دو و سازمان مدیریت پسماند پاکسازی گردد.