بازدید شبانه مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه یک از نواحی دهگانه

بازدید شبانه و سرزده ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک از تجهیزات و وضعیت نیروهای ۱۳۷ نواحی دهگانه شمال تهران انجام شد.
print
بازدید شبانه مسئول سامانه 137 منطقه یک از نواحی دهگانه

بازدید شبانه مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه یک از نواحی دهگانه

بازدید شبانه و سرزده ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک از تجهیزات و وضعیت نیروهای ۱۳۷ نواحی دهگانه شمال تهران انجام شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در این بازدید نحوه ی دریافت و رسیدگی به پیامهای ۱۳۷ مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی ها و پاسخگویی مناسب تاکید شد. علاوه بر آن خوردها، انبار و تجهیزات ۱۳۷ نواحی با هدف ارتقاء سطح کیفی وسایل مورد نیاز جهت انجام پیامهای ۱۳۷ نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.