بازدید شبانه و سر زده مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ از نواحی نه گانه

طی بازدید شبانه ناظر عالی منطقه ۲ تجهیزات و نیروهای ۱۳۷ نواحی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
print
بازدید شبانه و سر زده مسئول سامانه 137 منطقه 2 از نواحی نه گانه

بازدید شبانه و سر زده مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ از نواحی نه گانه

طی بازدید شبانه ناظر عالی منطقه ۲ تجهیزات و نیروهای ۱۳۷ نواحی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

 به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ شبانه و بصورت سر زده از نواحی این منطقه بازدید نمود ، در این بازدید علاوه بر رسیدگی به پیامهای وارده، نحوه انجام پیام ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طاهریان ناظر عالی منطقه طی بازدید از خودروها ، انبار و تجهیزات ۱۳۷ با هدف ارتقاء سطح کیفی وسایل مورد نیاز نواحی، درمورد رسیدگی به پیام ها نکاتی را به نیروهای اجرائی نیز متذکر شد. در پایان ضمن نشستی صمیمی با اپراتورها و نیروهای اجرایی نواحی مربوطه در خصوص رسیدگی به موقع و بهتر پیامهای ۱۳۷ تبادل نظر صورت گرفت..