بازدید مدیران شهرداری شهرستان زنجان از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران

جمعی از مدیران شهرداری شهرستان زنجان در راستای بهره برداری از تجارب شهرداری تهران از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ بازدید کردند.
print
بازدید مدیران شهرداری شهرستان زنجان از سامانه مدیریت شهری 137 کلانشهر تهران

بازدید مدیران شهرداری شهرستان زنجان از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران

جمعی از مدیران شهرداری شهرستان زنجان در راستای بهره برداری از تجارب شهرداری تهران از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ بازدید کردند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ در این بازدید سیدرضا موسوی مدیر بازرسی شهرداری زنجان و حمید اسکندری کارشناس شهرسازی آن حوزه ، مدیر و معاون فاوا و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر استان زنجان طی نشستی مشترک با جمعی از معاونین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در جریان فعالیت این سامانه قرار گرفتند.
در ادامه ضمن بازدید از بخشهای مختلف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با نحوه دریافت، ثبت، ارجاع، پیگیری و بازخورد درخواستهای شهروندان و فعالیت ها و فرآیندهای سامانه آشنا شدند.