بازدید مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی از سامانه ۱۳۷

مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  به همراه جمعی از معاونان این حوزه از سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران بازدید کردند.
print
بازدید مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی از سامانه 137

بازدید مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی از سامانه ۱۳۷

مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  به همراه جمعی از معاونان این حوزه از سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران بازدید کردند.

 به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ : مجید باقرکاظمی مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی نشستی که با رئیس و معاونین سامانه ۱۳۷ داشت برجلب اعتماد و ایجاد رضایت مردمی با کمک سامانه های نظارتی و خدمات رسان اشاره کرد و گفت: سامانه هایی که امکان ارتباط مستقیم مردم با سازمان را برقرار می کنند در شناسایی نقاط قوت و ضعف ، گلوگاه های فساد ،تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مدیریت در جهت بهبود شرایط و ارائه خدمات مطلوبتر نقش مهم و بسزایی دارند.

نصریان رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز در ادامه جلسه به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت این سامانه پرداخت و اظهار داشت: سامانه ۱۳۷ با هدف تسهیل در وصول درخواست های شهروندان بیش از ۶۵۰ موضوع را جهت ثبت و پیگیری پیام های مردمی پاسخگویی می نماید.
وی در خصوص انتقال تجربیات و کمک به ایجاد بستری برای خدمات رسانی مطلوبتر به مردم در موضوعات مورد درخواست از سوی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی اعلام آمادگی نمود.
 در ادامه مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه معاونین این حوزه از بخش های مختلف سامانه ۱۳۷ بازدید نموده و از نزدیک درجریان روند فعالیت این سامانه قرار گرفتند.