بازدید مدیر بازرسی منطقه ۱۷ از کارگاه ۱۳۷ ناحیه ۱

 لعیا قمشه مدیر بازرسی منطقه ۱۷ از کارگاه و انبار ۱۳۷ ناحیه یک به صورت سرزده بازدید نمود.
print
بازدید مدیر بازرسی منطقه  17 از کارگاه 137 ناحیه 1

بازدید مدیر بازرسی منطقه ۱۷ از کارگاه ۱۳۷ ناحیه ۱

 لعیا قمشه مدیر بازرسی منطقه ۱۷ از کارگاه و انبار ۱۳۷ ناحیه یک به صورت سرزده بازدید نمود.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری منطقه ۱۷ :مدیر بازرسی منطقه به همراه مسئول ۱۳۷ و کارشناس بازرسی منطقه از وضعیت انبار و تجهیزات کارگاه ۱۳۷ ناحیه یک بازدید کردند و در ادامه مسئول ۱۳۷ ناحیه یک از نحوه انجام پیام های ۱۳۷ گزارشی به ایشان ارائه دادند و مقرر شد جهت رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان ،انجام پیام های ۱۳۷ با دقت و صحت و سرعت انجام گردد.