بازدید مسئولین ارتباطات و پاسخگویی مردمی آستان قدس رضوی از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

مسئولین اداره ارتباطات و پاسخگویی مردمی آستان قدس رضوی با حضور در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از نحوه فعالیت این سامانه بازدید کردند.
print
بازدید مسئولین ارتباطات و پاسخگویی مردمی آستان قدس رضوی از سامانه مدیریت شهری 137

بازدید مسئولین ارتباطات و پاسخگویی مردمی آستان قدس رضوی از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

مسئولین اداره ارتباطات و پاسخگویی مردمی آستان قدس رضوی با حضور در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از نحوه فعالیت این سامانه بازدید کردند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در این بازدید مهمانان در نشستی که با رئیس و معاونین َسامانه داشتند در خصوص اهداف مشترک سیستمهایی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند به بحث و تبادل نظر و انتقال تجربیات پرداختند.
در ادامه مسئول ارتباط مردمی به همراه مسئول پاسخگویی مردمی و کارشناس آستان قدس رضوی از بخشهای مختلف سامانه ۱۳۷ بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند ثبت ، ارجاع ، رسیدگی و بازخورد درخواستهای شهروندان و همچنین موضوعات قابل پیگیری از طریق تماس با این سامانه قرار گرفتند.