بازدید مسئولین ۱۳۷ شهرستان شهریار از مرکز مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

مسئولین سامانه ۱۳۷ شهرستان شهریار به منظور تبادل تجربیات ، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ تهران بازدید نمودند.
print
بازدید مسئولین ۱۳۷ شهرستان شهریار از مرکز مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

بازدید مسئولین ۱۳۷ شهرستان شهریار از مرکز مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

مسئولین سامانه ۱۳۷ شهرستان شهریار به منظور تبادل تجربیات ، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ تهران بازدید نمودند.

به گزارش مرکز سامانه مدیریت شهری۱۳۷ : رئیس و مسئولین سامانه ۱۳۷ شهرستان شهریار به منظور اطلاع از خدمات کمی و کیفی و انتقال تجربیات مفید در راستای برنامه ریزی و خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ تهران بازدید نمودند.
بنابراین گزارش مسئولین سامانه ۱۳۷ شهرستان شهریار ضمن بازدید از قسمت های مختلف سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران، با نحوه ثبت، ارجاع، بازخورد و پیگیری درخواست های شهروندان از نزدیک آشنا شدند.