بازدید مسئول سامانه ۱۳۷ شهر ارومیه از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

مسئول سامانه ۱۳۷ شهر ارومیه به منظور تبادل تجربیات ، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران بازدید نمود.
print
بازدید مسئول سامانه ۱۳۷ شهر ارومیه از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

بازدید مسئول سامانه ۱۳۷ شهر ارومیه از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران

مسئول سامانه ۱۳۷ شهر ارومیه به منظور تبادل تجربیات ، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران بازدید نمود.

به گزارش سامانه مدیریت شهری۱۳۷ : مسئول سامانه ۱۳۷ شهر ارومیه به منظور اطلاع از خدمات کمی و کیفی و انتقال تجربیات مفید در راستای برنامه ریزی و خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان شهر ارومیه، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کلانشهر تهران بازدید نمود.