بازدید میدانی معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

در راستای بازدید میدانی ؛ معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مرکز با حضور در منطقه ۲ از وضعیت عملکرد سامانه ۱۳۷ نواحی نه گانه بازدید نمودند.
print
بازدید میدانی معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه ۱۳۷ منطقه 2

بازدید میدانی معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

در راستای بازدید میدانی ؛ معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مرکز با حضور در منطقه ۲ از وضعیت عملکرد سامانه ۱۳۷ نواحی نه گانه بازدید نمودند.

یه گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مرکز از وضعیت انبار و تجهیزات سامانه ۱۳۷ نواحی نه گانه منطقه ۲ بازدید نمودند و در ادامه ناظر عالی منطقه ۲ از نحوه انجام پیام های ۱۳۷ گزارشی به ایشان ارائه دادند.