بازدید میدانی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ از پیام های ساخت و ساز ناحیه یک

سامانه۱۳۷ منطقه ۲ از بازدید میدانی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ از پیام های ساخت و ساز ناحیه ۱ خبر داد.
print
بازدید میدانی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه 2  از پیام های ساخت و ساز ناحیه یک

بازدید میدانی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ از پیام های ساخت و ساز ناحیه یک

سامانه۱۳۷ منطقه ۲ از بازدید میدانی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ از پیام های ساخت و ساز ناحیه ۱ خبر داد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲، به نقل از محمدجاوید حضوری ناظر عالی منطقه ۲: در راستای برطرف نمودن مشکلات و معضلات ناحیه یک در حوزه شهرسازی و رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ ، بازدید میدانی به همراه مسئول ۱۳۷ ناحیه از سطح محدوده ی ناحیه یک بعمل آمد. همچنین با توجه به حجم بالای پیام ها با موضوعات ساخت و ساز و تغییر کاربری در این ناحیه، بازدید مشترک از سطح ناحیه صورت گرفت و در جهت برطرف نمودن این معضلات اقدام گردید.