بازدید نماینده ولی فقیه درسازمان بسیج شهرداری تهران، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

نماینده ولی فقیه درسازمان بسیج شهرداری تهران طی بازدید از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در جریان فرآیندهای این سامانه قرار گرفت.
print
بازدید نماینده ولی فقیه درسازمان بسیج شهرداری تهران، از سامانه مدیریت شهری 137

بازدید نماینده ولی فقیه درسازمان بسیج شهرداری تهران، از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

نماینده ولی فقیه درسازمان بسیج شهرداری تهران طی بازدید از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در جریان فرآیندهای این سامانه قرار گرفت.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ : آقای موسوی نماینده ولی فقیه درسازمان بسیج شهرداری تهران، از سامانه ۱۳۷ بازدید و از نزدیک در جریان کلیه فرآیند: دریافت، پاسخگویی،ارجاع، گردش پیام، بازخورد و پیگیری درخواستهای شهروندان قرار گرفت.