بازدید کارشناس مرکز از کارگاه ها ی ۱۳۷ نواحی سه گانه منطقه ۱۷

ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۷ به همراه کارشناس مرکز از گارگاه های نواحی سه گانه منطقه ۱۷بازدید کردند.
print
بازدید کارشناس مرکز از کارگاه ها ی 137 نواحی سه گانه منطقه 17

بازدید کارشناس مرکز از کارگاه ها ی ۱۳۷ نواحی سه گانه منطقه ۱۷

ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۷ به همراه کارشناس مرکز از گارگاه های نواحی سه گانه منطقه ۱۷بازدید کردند.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۷: با توجه به فعالیت های روزانه سامانه ۱۳۷و اهمیت انجام به موقع پیامهای شهروندان بازدید مشترکی توسط ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه و آبروش کارشناس مرکز از تجهیزات کارگاه ها ، انبار و ماشین های ۱۳۷ انجام شدو هر گونه نقص و کاستی یادداشت و نسبت به رفع آن اقدام نمایند تا امکانات لازم فراهم شود همچنین عوامل اجرایی به بهترین صورت ممکن و در کمترین زمان پیامهای شهروندان را انجام دهند .