بررسی وضعیت عملکردی ناحیه ۱ منطقه ۴ در کمیته سیاستگذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۴

 
جلسه بررسی و تحلیل وضعیت عملکردی ناحیه ۱ منطقه ۴ در حوزه پاسخگویی به درخواست های شهروندان در سامانه ۱۳۷، با حضور اعضای کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه و مسئول سامانه ۱۳۷ ناحیه برگزار گردید .
print
بررسی وضعیت عملکردی ناحیه 1 منطقه 4 در کمیته سیاستگذاری سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4

بررسی وضعیت عملکردی ناحیه ۱ منطقه ۴ در کمیته سیاستگذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۴

 

جلسه بررسی و تحلیل وضعیت عملکردی ناحیه ۱ منطقه ۴ در حوزه پاسخگویی به درخواست های شهروندان در سامانه ۱۳۷، با حضور اعضای کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه و مسئول سامانه ۱۳۷ ناحیه برگزار گردید .

به گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری منطقه ۴ : صدیقی ، رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه با اعلام این خبر افزود ؛ با توجه به مصوبه کمیته سیاست گذاری سامانه ۱۳۷ منطقه در خصوص بررسی وضعیت عملکرد نواحی با حضور مسئولین ۱۳۷ نواحی بر مبنای شاخص های ارزیابی ، اولین جلسه بدین منظور با محوریت بررسی وضعیت عملکرد ۳ ماهه ناحیه ۱ در سامانه ۱۳۷ برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا حیدری ، مسئول سامانه ۱۳۷ ناحیه به بیان گزارش تحلیلی وضعیت ناحیه ، نقاط ضعف ، قوت و نواقص فرآیندی بررسی و پاسخگویی به درخواستهای شهروندان در سامانه ۱۳۷ پرداخت و در ادامه اعضای کمیته نیز نقطه نظرات خویش را در خصوص کارنامه سه ماهه آن ناحیه و الزامات عملکردی پیش رو جهت بهبود رتبه ارزیابی اعلام نمود .