برگزاری جلسه آسیب شناسی پیام های سامانه ۱۳۷ نواحی ۴و ۷منطقه یک

جلسه آسیب شناسی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با هدف شناسایی موانع و برنامه ریزی در مرتفع نمودن آن ها در نواحی ۴و۷ منطقه یک برگزار گردید.
print
برگزاری جلسه آسیب شناسی پیام های سامانه 137 نواحی 4و 7منطقه یک

برگزاری جلسه آسیب شناسی پیام های سامانه ۱۳۷ نواحی ۴و ۷منطقه یک

جلسه آسیب شناسی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با هدف شناسایی موانع و برنامه ریزی در مرتفع نمودن آن ها در نواحی ۴و۷ منطقه یک برگزار گردید.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: با هدف بررسی و آسیب شناسی نقاط قوت و ضعف نواحی ۴و۷ در زمینه رسیدگی به پیام های این سامانه و همچنین ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان، جلسه ای با حضور شهردار ، معاون و مدیران حوزه های اجرایی نواحی مذکور برگزار گردید.

در این نشست چراغی شاهی ضمن ارایه گزارش از عملکرد سامانه ۱۳۷ نواحی مذکور و بررسی روند رسیدگی به درخواست شهروندان ، بر اصلاح شیوه و کاهش مدت زمان پاسخگویی به پیام ها و افزایش رضایتمندی ایشان تاکید و راه کارهای لازم جهت ارتقاء وضعیت موجود تبیین شد.