برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک

جلسه آسیب شناسی و بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی ده گانه منطقه یک، با هدف شناسایی مشکلات و برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن آن ها در این منطقه برگزار شد.
print
برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد  واحد 137 نواحی دهگانه منطقه یک

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک

جلسه آسیب شناسی و بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی ده گانه منطقه یک، با هدف شناسایی مشکلات و برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن آن ها در این منطقه برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در راستای ارتقای رضایت شهروندان و بررسی مشکلات سامانه ۱۳۷ در نواحی ده گانه منطقه یک ، جلسه ای با حضور مسئولین سامانه۱۳۷ نواحی برگزار شد که در آن ضمن ارائه گزارش از عملکرد نواحی و بررسی روند رسیدگی به درخواست های شهروندان، بر اصلاح شیوه پاسخگوئی به پیام ها،کاهش زمان پاسخگوئی و تلاش جهت افزایش رضایتمندی شهروندان تاکید شد.

گفتنی است در پایان جلسه ضمن ارائه راه کارهای پیشنهادی جهت برطرف نمودن مشکلات نواحی، از مسئولین سامانه های نواحی ۵، ۷، ۱و ۱۰ به عنوان مسئولین سامانه های برتر در سال ۹۹ تقدیر شد.