برگزاری جلسه بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک

جلسه آسیب شناسی و بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک با هدف شناسایی مشکلات و برنامه ریزی برای مرتفع نمودن آن ها برگزار گردید.
print
برگزاری جلسه بررسی عملکرد واحد  137 نواحی دهگانه منطقه یک

برگزاری جلسه بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک

جلسه آسیب شناسی و بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ نواحی دهگانه منطقه یک با هدف شناسایی مشکلات و برنامه ریزی برای مرتفع نمودن آن ها برگزار گردید.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در راستای ارتقای رضایت شهروندان و بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ در نواحی ده گانه منطقه یک ، جلسه ای با حضور مسئولین سامانه ۱۳۷ نواحی برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش از عملکرد سامانه ۱۳۷ نواحی و بررسی روند رسیدگی به درخواست های شهروندان، براصلاح شیوه پاسخگوئی به پیام ها، کاهش مدت زمان پاسخگوئی و تلاش در افزایش رضایتمندی شهروندان تاکید شد.

گفتنی است در پایان جلسه نیز آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر ناحیه انجام و در خصوص برطرف نمودن مشکلات و ارائه راه کارهای پیشنهادی تبادل نظر و تصمیم گیری شد.