برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه۲

در جلسه تقدیر و تشکر از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲ عملکرد این سامانه در میان مناطق ۲۲ گانه مثبت ارزیابی شد.
print
برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از سامانه مدیریت شهری 137 منطقه2

برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه۲

در جلسه تقدیر و تشکر از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲ عملکرد این سامانه در میان مناطق ۲۲ گانه مثبت ارزیابی شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: این جلسه با حضور مدیران ارشد سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، مدیر بازرسی و ناظر عالی منطقه ۲ در دفتر بازرسی منطقه برگزار شد.

در ابتدا عملکرد منطقه ۲ در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در شاخص های مختلف از قبیل رضایتمندی شهروندان ، زمان پاسخگویی ، وضعیت نواحی در زمینه های نگهداشت خدمات شهری، فنی و عمران، نظارت شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شیخ مدیر بازرسی منطقه ۲ با بیان اهمیت موضوع رسیدگی سریع و صحیح به درخواست های شهروندان جهت ارتقای سطح کیفیت پاسخ دهی و رسیدگی به درخواست های شهروندان افزود، معاونین و شهرداران نواحی باید با بررسی مداوم نقاط قوت و ضعف واحدهای تحت امر خود بر اساس شاخص های تعیین شده اقدامات لازم را در جهت ارتقای سیستم و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام دهند.

در این جلسه عملکرد منطقه ۲ در شاخص های مختلف نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته مثبت ارزیابی شد و از مدیر بازرسی و ناظر عالی منطقه قدردانی به عمل آمد.