برگزاری جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ با حضور کارشناش پیگیری ویژه سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی

جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ با روسای ادارات ناحیه یک منطقه ۸ برگزار شد .
print
برگزاری جلسه هم اندیشی سامانه 137 منطقه 8 با حضور کارشناش پیگیری ویژه سامانه 137 سازمان بازرسی

برگزاری جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ با حضور کارشناش پیگیری ویژه سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی

جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ با روسای ادارات ناحیه یک منطقه ۸ برگزار شد .

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ ، جلسه هم اندیشی در خصوص فرایند سامانه ۱۳۷ با حضور کارشناش پیگیری ویژه سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی ، ناظر عالی سامانه ۱۳۷ و روسای ادارت ناحیه منطقه ۸ برگزار شد .

در ابتدای جلسه محمد باقر کحالی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ گفت :  باتوجه به درخواست های شهروندان در فصول سال و فراوانی پیام در سامانه تحلیلی سامانه ۱۳۷، باید در راستای بالابردن رضایت شهروندان و کاهش پیام در نواحی سه گانه منطقه ، با نظارت ، پیگیری و تلاش مستمر در نحوه خدمات رسانی کوشا باشیم .

اسماعیل حمزه کارشناس پیگیری ویژه سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی اظهار داشت : در فرایند سامانه ۱۳۷ در آیتم صحت و عدم تایید عملکرد ، بخصوص در پیام های عدم رضایت در حوزه شهرسازی مجدد توسط کارشناس شهرسازی بازدید و مستندات لازم به صورت آرشیو در حوزه مربوطه قرار گیرد .

همچنین مقرر گردید این جلسات در قالب تشکیل یک کار گروه مشترک با نظارت ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه، بصورت منظم و مستمر برگزار گردد.