برگزاری جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی سامانه ۱۳۷ با معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه یک

جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی پیام های ثبت شده شهروندان در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست در سامانه۱۳۷ منطقه یک با حضور معاون خدمات شهری این منطقه برگزار گردید.
print
برگزاری جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی سامانه ۱۳۷ با معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه یک

برگزاری جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی سامانه ۱۳۷ با معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه یک

جلسه هم اندیشی و آسیب شناسی پیام های ثبت شده شهروندان در حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست در سامانه۱۳۷ منطقه یک با حضور معاون خدمات شهری این منطقه برگزار گردید.

به گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری منطقه یک ، چراغی شاهی گفت: در این جلسه آسیب شناسی شاخص نگهداشت خدمات شهری و شاخص میانگین زمان پاسخگویی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
شایان ذکر است در این جلسه که با حضور معاون خدمات شهری منطقه یک برگزار گردید، آسیب شناسی در خصوص زمان پاسخگویی به پیام شهروندان انجام شد و همچنین راه کارهایی جهت کاهش زمان پاسخگویی به پیامها ارائه گردید.

چراغی شاهی با تاکید بر پیگیری و رسیدگی هر چه سریعتر به پیام های شهروندان گفت : به جهت آمادگی بیشتر در فصول پر بارش سال و در راستای جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و همچنین کاهش زمان پاسخگویی به پیامها می بایست پیامهای خدمات شهری در دستور کار فوریتی قرار گیرد .