برگزاری ششمین کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۴

ششمین جلسه کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه با حضور اعضای کمیته و رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه برگزار گردید .
print
برگزاری ششمین کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4

برگزاری ششمین کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۴

ششمین جلسه کمیته سیاست گذاری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه با حضور اعضای کمیته و رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه برگزار گردید .

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه ۴ ، به نقل از صدیقی ، رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ، در این نشست که به منظور ارزیابی عملکرد سه ماهه نخست سال جدید و طراحی مکانیزم های کنترل فرآیندهای پاسخدهی به درخواست های شهروندان برگزار گردید ، ضمن ارائه گزارش وضعیت عملکرد نواحی نه گانه مطابق شاخص های ارزیابی عملکرد ، نواقص فرآیندی عملکرد واحدهای اجرایی بررسی و مقرر گردید مکانیزم های کنترل کیفی متناسب با آسیب های احصا شده طراحی و نواقص رفع گردد.