برگزاری مانور آمادگی اکیپ های اجرایی ناحیه ۳ منطقه ۲۱

سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲۱، مانور طرح آمادگی بارش های جوی شامل: آبگرفتگی، طوفان های احتمالی، شکستگی درختان و همچنین خطرات پیش بینی نشده را برگزار کرد.
print
برگزاری مانور آمادگی اکیپ های اجرایی ناحیه 3 منطقه 21

برگزاری مانور آمادگی اکیپ های اجرایی ناحیه ۳ منطقه ۲۱

سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه ۲۱، مانور طرح آمادگی بارش های جوی شامل: آبگرفتگی، طوفان های احتمالی، شکستگی درختان و همچنین خطرات پیش بینی نشده را برگزار کرد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲۱: مانور اکیپهای اجرایی ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۲۱ در راستای افزایش سطح آمادگی در فصول بارش نزولات آسمانی و آبگیری های احتمالی معابر، در محوطه ناحیه ۳ برگزار شد. عسگری ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ضمن بیان خبر فوق افزود، در اجرای این مانور اکیپ های اجرایی با تجهیزات کامل به منظور تعیین سطح فنی و آمادگی در هنگام بروز پیام های خطرساز و فوریتی درفصول یاد شده در محل حضور یافته به صورت نمادین از تجهیزات استفاده کرده و سرعت پاسخگویی در رسیدگی به پیامها را در معرض دید گذاشتند. هم چنین طی اقدامی نمادین در این مانور آبگرفتگی معابر رفع شد. لازم به ذکر است این برنامه با حضورشهردار، معاون و مسئول و کارشناس سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ برگزار شد.