برگزاری مانور اکیپ فوریت های ۱۳۷ نواحی نه گانه منطقه ۲

تجهیزات اکیپ فوریت های نواحی نه گانه با حضور مدیر بازرسی ، ناظر عالی منطقه و همچنین مسئولین ۱۳۷ نواحی  مورد ارزیابی قرار گرفت
print
برگزاری مانور اکیپ فوریت های 137 نواحی نه گانه منطقه 2

برگزاری مانور اکیپ فوریت های ۱۳۷ نواحی نه گانه منطقه ۲

تجهیزات اکیپ فوریت های نواحی نه گانه با حضور مدیر بازرسی ، ناظر عالی منطقه و همچنین مسئولین ۱۳۷ نواحی  مورد ارزیابی قرار گرفت

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: با توجه به فصل بارندگی و لزوم آمادگی هر چه بیشتر واحد فوریت های ۱۳۷ نواحی منطقه ۲ جهت حضور به موقع و موثر در موقعیت های مورد نیاز ، با هماهنگی های صورت گرفته با نواحی ، خودروهای ۱۳۷ و همچنین پرسنل سامانه ۱۳۷ نواحی با تجهیزات کامل در محل فرضی استقرار یافتند.

اردکانی مدیر بازرسی منطقه ، تجهیزات فوریت ها از قبیل پمپ، شلنگ، کف کش و… را مورد بازبینی و بررسی قرار داد . در ادامه حضوری ، ناظر عالی منطقه عنوان نمود با توجه به فصل بارش بازدید های مداوم از تجهیزات ۱۳۷ در دستور کار مسئولین سامانه نواحی قرار گیرد.