تبادل تجربیات جمعی از مدیران شهرداری شهر کاشان

جمعی از مدیران شهرداری شهر کاشان به منظور تبادل تجربیات از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران بازدید کردند.
print
تبادل تجربیات جمعی از مدیران شهرداری شهر کاشان

تبادل تجربیات جمعی از مدیران شهرداری شهر کاشان

جمعی از مدیران شهرداری شهر کاشان به منظور تبادل تجربیات از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران بازدید کردند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷؛ در این بازدید امیرحسین وطن خواه مدیر بازرسی و جمعی از مدیران شهرداری کاشان طی نشستی که با معاونین سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ داشتند به منظور تبادل تجربیات و آشنایی بیشتر با نحوه فعالیت و خدمات رسانی سامانه ۱۳۷ به بحث و گفتگو پرداختند.
بر اساس این گزارش؛ مدیران شهرداری کاشان ضمن بازدید از بخشهای مختلف سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و همچنین تجهیزات فوریتی خودرو و موتور۱۳۷، در جریان نحوه عملکرد آنها قرار گرفتند.