تسطیح زمین های خالی سه بانده مارلیک توسط شهرداری ملارد

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد و به نقل از محسنی معاونت خدمات شهری ، تسطیح زمین های خالی سه بانده مارلیک انجام گردید.ایشان گفتند:  محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است. در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم. تا بتوانیم شهری زیبا به آیندگان هدیه دهیم.

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد و به نقل از محسنی معاونت خدمات شهری ، تسطیح زمین های خالی سه بانده مارلیک انجام گردید.ایشان گفتند:  محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است. در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم. تا بتوانیم شهری زیبا به آیندگان هدیه دهیم.