تعمیرات اساسی پست هوایی در روستای ذهبدی شهرستان بشاگرد

کارشناسان برق شهرستان بشاگرد موفق به انجام تعمیرات اساسی یک دستگاه پست هوایی در روستای ذهبدی این شهرستان شدند ، این تعمیرات به همت گروه های عملیاتی مدیریت برق شهرستان بشاگرد با موفقیت انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ، مهندس «علی هاشم […]

کارشناسان برق شهرستان بشاگرد موفق به انجام تعمیرات اساسی یک دستگاه پست هوایی در روستای ذهبدی این شهرستان شدند ، این تعمیرات به همت گروه های عملیاتی مدیریت برق شهرستان بشاگرد با موفقیت انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ، مهندس «علی هاشم پور» بهره‌بردار برق شهرستان بشاگرد با تشریح اقدامات انجام شده عنوان کرد :طی دو روز کاری در جهت حفاظت پست هوایی در مواجهه با تخلیه ولتاژ صاعقه اقداماتی اصلاحی انجام شد.

بهره‌بردار برق شهرستان بشاگرد در ادامه افزود: طراحی سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط ، اجرای سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط پست هوایی ، تست سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط پست هوایی ، اصلاح سیم کشی سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط پست هوایی ، تعویض برقگیر فشار متوسط پست هوایی، تعویض کات اوت فیوز پست هوایی از جمله اقداماتی است که در راستای اصلاح و بهینه سازی پست هوایی مذکور انجام گرفت.

بهروز بهادری مدیر برق شهرستان بشاگرد نیزانجام این تعمیرات را ضروری دانست و اظهار داشت : با بهره مندی از توان بومی و داخلی این تعمیرات با موفقیت انجام شده است ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ ، تراﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهﺎﯼ زﻣﻴﻨﯽ و هوایی ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ را ﺑﻌﻬﺪﻩ دارند , اهمیت ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯼ بیش از پیش احساس می شود و هر گونه نارسایی و ﮐﻤﺒﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و اختلال در فرایند توزیع برق می ﮔﺮدد، ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ترانس ها ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮق و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﺋﯽ ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ های ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوﯼ ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد داراﯼ سطوح وﻟﺘﺎژ متفاوت هستند و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در دو ﺳﻮﯼ اﻳﻦ ولتاژها و هماهنگی و همسازی های ﻻزم در روﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﺁﻧﻬﺎ از اهمیت ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ روﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ، ﮔﺮدﺁورﯼ و ﭘﺮدازش دادﻩ ها ، ردﻳﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯼ ﻋﻴﺒﻬﺎ و ﻧﻘﺼﻬﺎ از ﭘﺮ اهمیت ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ اﻳﻤﻦ از ﺷﺒﮑﻪ ها اﺳﺖ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ همواره ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎت و دادﻩ های ﭘﺮدازش ﺷﺪﻩ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ ، هماهنگ و ﻳﮑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از اﻳﻦ رو ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ را ﻣﻄﻠﻮب و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺎﺋﯽ در ﺑﺮﻗﺮﺳﺎﻧﯽ را هموار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد هماهنگ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪهای درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺁن اﺳﺖ . همین وﻳﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻻزم را ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ . در همین راﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻴﺒﻬﺎ و ﻧﻘﺼﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ رویکردهای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداران ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮاﯼ روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ رخدادهای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.